Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

30.jún-4. júl 2016
Majstrovstvá sveta ROBOCUP Junior v Lipsko, Nemecko
\ ďalšie informácie

13.-14. jún 2016
Celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen
\ ďalšie informácie

14. jún 2016
exkurzia v hasičskej zbrojnici
\ ďalšie informácie

13. jún 2016
exkurzia - Rettenmeir Tatra Timber, s. r. o.

\ ďalšie informácie

31. máj 2016
Slovenské technické múzeum - Košice
\ ďalšie informácie

13. máj 2016
celoslovenské finálové kolo v jazykovej súťaži poézie, prózy a drámy
\ ďalšie informácie

10. – 11. máj 2016 Detva
kategória - študentky stredné školy
\ ďalšie informácie


Vítame Vás

na stránkach Gymnázia v Liptovskom Hrádku.
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
sa uskutoční 5. septembra 2016 o 8.00 hod. v telocvični školy.

Informácie na nasledujúce dni dostanú žiaci od triednych učiteľov v triedach.


Školské stravovanie v školskom roku 2016/2017

 1. PLATBA ZA STRAVNÉ LÍSTKY sa uskutočňuje prevodom na účet Štátnej pokladnice číslo SK 92 8180 0000 0070 0047 9404 najlepšie do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
  Variabilný symbol je individuálny pre každého stravníka. Pre súčasných študentov je dostupný po prihlásení žiaka v elektronickej žiackej knižke.
  Novonastupujúci študenti si svoj variabilný symbol zistia u vedúcej školskej jedálne na telefónnom čísle 0911 231 606 alebo 044 5221 116, prípadne na sekretariáte školy na telefónnom čísle 044 5222 991.
  Špecifický symbol: rok a mesiac (napr. za september 2016 je to 201609)

 2. PRIHLÁSENIE NA OBED
  Je automatické po pripísaní finančných prostriedkov na účet školskej jedálne a následnom vyzdvihnutí stravných lístkov na celý mesiac vopred.

 3. ODHLÁSENIE
  Zo stravy sa odhlasuje odovzdaním podpísaného stravného lístka deň vopred. Je možné odhlásiť sa zo stravovania aj telefonicky v daný deň, najneskôr však do 7.00 hod. Vtedy stravný lístok odovzdá žiak vedúcej jedálne dodatočne.

 4. FINANČNÉ VYROVNANIE
  Peniaze, za ktoré nebola poskytnutá strava (zvyšný kredit, odhlásené obedy), sa automaticky presúvajú do ďalšieho mesiaca. Konečný preplatok bude vrátený prevodom na zadaný účet po ukončení štúdia, v odôvodnených prípadoch na žiadosť zákonného zástupcu, resp. plnoletého žiaka.

 5. CENA STRAVNÉHO LÍSTKA
  Mladší žiaci (príma, tercia) platia 1,06 EUR za obed, ostatní žiaci 1,17 EUR za jeden obed.
  V školskej jedálni sa varí od 6. septembra 2016 (utorok). Na celý mesiac je potrebných 18 stravných lístkov, minimálna suma na zaplatenie pre mladších žiakov je 19,08 EUR, pre ostatných žiakov je to suma 21,06.
  Úhrada za september 2016 je možná mimoriadne do 2. septembra 2016.
  Lístky je možné vyzdvihnúť si 5. septembra počas dňa, resp. 6. septembra ráno.
  V prípade neskoršej úhrady bude stravovanie žiakovi umožnené až po pripísaní platby na účet.

Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 30-08-2016
Revision: 218 \ 728ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik